Cast bar bracelets in Únětice culture graves in Bohemia

Authors

  • Petr Limburský Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, CZ-118 01 Praha
  • Lucie Vélová Národní muzeum, Václavské náměstí 68, CZ-115 79 Praha https://orcid.org/0000-0002-9937-7275
  • Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Moniuszki 10, PL-35 015 Rzeszów https://orcid.org/0000-0002-7834-5979
  • Nikola Koštová Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, CZ-118 01 Praha

DOI:

https://doi.org/10.35686/AR.2022.18

Keywords:

Únětice culture, Early Bronze Age, cemetery, bracelets, burial customs, children, adolescents

Abstract

During an analysis of the Early Bronze Age burial site in Vliněves (central Bohemia, Mělník district), the variability of types of goods in graves of different sex and age was examined. Among other things, the study showed an almost exclusive representation of bar bracelets in the graves of juvenile individuals. An analysis of all available bar bracelet finds in Únětice culture graves in Bohemia suggested that this connection was not random. The authors discuss the hypothesis of the connection of the bracelets with the period of adolescence and related rites of passage, possibly the protective function of these artefacts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartelheim M. 1998: Studien zur böhmischen Aunjetitzer Kultur: chronologische und chorologische Untersuchungen. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 46/1, 2. Bonn: Habelt.

Bátora, J. 2000: Das Gräberfeld von Jelšovce/Slowakei: ein Beitrag zur Frühbronzezeit in nordwestlichen Karpatenbecken. Teil 1–2. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa Band 16/1–2. Kiel: Oetker/Voges.

Bergerbrant, S. 2014: Children in the Bronze Age: Three case studies. In: H. Alexandersson et al. eds., Med hjärta och hjärna. En vänbok till Professor Elisabeth Arwill-Nordbladh, Göteborg: Göteborgs Universitet, 523–536.

Berseneva, N. 2017: Bronze Age Child Burials in the Southern Trans-Urals (21st–15th Centuries cal. BC). In: E. Murphy – M. Le Roy eds., Children, Death and Burial: Archaeological Discourses, Oxford & Philadelphia: Oxbow Books, 125–146. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1v2xtdg.12

Blažek, J. – Gál, L. 2001: Bronzový věk v Krušnohoří. Katalog výstavy. Most: ÚAPPSZČ.

Čermáková, E. – Golec, M. – Trubačová, T. – Tvrdý, Z. 2007: Kam zmizely horákovské děti?. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 42, 23–56.

Daňová, K. 2012: Deti na pohrebiskách staršej doby bronzovej. Sborník Národního muzea v Praze – historie, 66/3–4, 17–26.

Dvořák, F. 1927: Pohřebiště únětické kultury v Polepech u Kolína. Památky archeologické 35, 22–45.

Dübner-Manthey, B. 1990: Zum Amulettbrauchtum in frühmittelalterlichen Frauen- und Kindergräbern. In: W. Affeldt Hrsg., Frauen in Spätantike und Frühmittelalter. Lebensbedingungen – Lebensnormen – Lebensformen, Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag, 65–87.

Ernée, M. 2012: Jantar v české únětické kultuře: k počátkům jantarové stezky. Památky archeologické 103, 71–172.

Ernée, M. – Langová, M. et al. 2020: Mikulovice. Pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce. Early Bronze Age Cemetery on the Amber Road. Památky archeologické – Supplementum 21. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Felcman, J. 1897: Archeologický výzkum „Údolí Svatojiřského“ a okolí. Hroby se skrčenými kostrami u Lotouše. Památky archaeologické a místopisné 17, 546–552.

Felcman, J. 1898: Pohřebiště noutonické. Archeologický výzkum „Údolí Svatojiřského“ a okolí. Památky archaeologické a místopisné 18, 13–27.

Felcman, J. 1904: Hroby se skrčenými kostrami v Tursku. Archeologický výzkum v roku 1902 a 1903. Okres smíchovský. Památky archaeologické a místopisné 21, 131–135.

Felcman, J. 1908a: Hroby se skrčenými kostrami v Tursku (okres Smíchov). Archeologický výzkum v roku 1904 a 1906. Památky archaeologické a místopisné 23, 241–245.

Felcman, J. 1908b: Pohřebiště na poli pana Schönfelda v Tursku. Archeologický výzkum v roku 1904 a 1906. Památky archaeologické a místopisné 23, 245–247.

van Gennep, A. 1996: Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Hájek, L. 1954: Jižní Čechy ve starší době bronzové. Památky archeologické 45, 115–192.

Hladíková, K. 2011: Príspevok k problematike pohrebného rítu detí villanovskej kultúry. Musaica XXVII, 277–295.

Hladíková, K. 2018: Protection of children? A case study from the Early Iron Age cemetery of Quattro Fontanili, Veii. Studia Hercynia XXII/1, 56–76.

Hladíková, K. – Vélová, L. 2020: Narodiť sa nestačí. Percepcia najmenších detí v antike v kontexte vybraných písomných a archeologických prameňov. Musaica 1/2020, 29–49. DOI: https://doi.org/10.46283/musarch.2020.1.03

Chvojka, O. et al. 2017: Nové české depoty doby bronzové: hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Jiráň, L. ed. 2008: Archeologie pravěkých Čech 5. Doba bronzová. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Koutecký, D. 1993: Das Bylaner Gräberfeld in Poláky, Kr. Chomutov. II. Teil. Památky archeologické 84, 5–55.

Koutecký, D. – Smrž, Z. 1991: Pohřebiště bylanské kultury v Polákách, okr. Chomutov. I. díl. Památky archeologické 82, 166–223.

Kozubová, A. 2014: Príspevok k problematike hrobov detí a mladistvých na pohrebiskách vekerzugskej kultúry v Chotíně. Musaica XXVIII, 39–73.

Kurnatowski, S. 1949: Dwa skarby z wczesnego okresu brązovego. Przegląd archeologiczny 24–25, 334–345.

Lauermann, E. 1995: Ein frühbronzezeitliches Gräberfeld aus Unterhautzental, NÖ, Teil 1. Archäologie. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums N.F., 370. Stockerau: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung – Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte.

Lička, M. – Lutovský, M. 2006: Vepřek und Nová Ves (Bezirk Mělník, Mittelböhmen). Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen zur urgeschichtlichen Besiedlung in den Jahren 1992-1995. Fontes archaeologici Pragenses 31. Praha: Národní muzeum v Praze.

Limburský, P. – Brnić, Ž. – Dobeš, M. – Flašar, J. – Kleinová, K. – Kovačiková, L. – Koštová, N. – Kyselý, R. – Likovský, J. – Pleinerová, I. – Salač, V. – Stránská, P. – Trojánková, O. – Vélová, L. 2018: Pohřební areály únětické kultury ve Vliněvsi. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Limburský, P. – Kalfusová, Z. – Němcová, Z. – Krutina, I. 2014: Pohřebiště únětické kultury v Přemyšlení, okr. Praha – východ. Archeologie ve středních Čechách 18/2, 567–605.

Limburský, P. – Sankot, P. – Březinová, H. – Likovský, J. 2015: Laténské pohřebiště v pískovnách u Vliněvsi, okr. Mělník. Památky archeologické 106, 181–246.

Lorencová, A. – Beneš, J. – Podborský, V. 1986: Těšetice-Kyjovice III. Únětické pohřebiště v Těšeticích-Vinohradech. Brno: Universita J. E. Purkyně.

Makarová, E. 2011: Detské hroby lužickej kultúry. Musaica XXVII, 223–235.

Melis, E. – Hajdu, T. – Köhler, K. – Kiss, V. 2020: Children in the territory of Western Hungary during the Early and Middle Bronze Age: the recognition of developmental stages in the past. In: K. Rebay-Salisbury – D. Pany-Kucera eds., Ages and Abilities: The Stages of Childhood and their Social Recognition in Prehistoric Europe and Beyond, Childhood in the Past Monograph Series 9, Oxford: Archaeopress Publishing Ltd., 84–106.

Miszkiewicz, B. 1973: Analiza antropologiczna populacji unietyckiej (wczesny okres epoki brązu) z Tomic. In: J. Romanow et al. eds., Tomice, pow. Dzierżoniów. Wielokulturowe stanowisko archeologiczne, Wrocław etc.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 214–255.

Moucha, V. 1954: Rozbor únětického pohřebiště v Polepech u Kolína. Archeologické rozhledy 6, 523–536.

Moucha, V. 1961: Funde der Úněticer Kultur in der gegend von Lovosice. Fontes Archaeologici Pragenses 4. Praha: Národní muzeum v Praze.

Moucha, V. 1963: Die Periodisierung der Úněticer Kultur in Böhmen. Sborník Československé společnosti archeologické 3, 9–60.

Moucha, V. 2005: Hortfunde der frühen Bronzezeit in Böhmen, Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Moucha, V. 2011a: Archeologická topografie Osluchova, okr. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 15, 797–808.

Moucha, V. 2011b: Poznámky k starobronzovému depotu ze Starého Bydžova. Archeologie ve středních Čechách 15, 217–226.

Moucha, V. – Pleinerová, I. 1966: Únětické pohřebiště v Liběšovicích u Podbořan. Archeologické rozhledy 18, 515–540.

Murphy, R. F. 2006: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Druhé vydání. Praha: Sociologické nakladatelství.

Neustupný, E. 1983: Demografie pravěkých pohřebišť. Praha: Archeologický ústav ČSAV.

Neustupný, E. ed. 2008: Archeologie pravěkých Čech 4. Eneolit. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Nieszery, N. 1995: Linearbandkeramische Gräberfelder in Bayern. Internationale Archäologie 16. Espelkamp: Leidorf.

Ondráček, J. 1962: Únětické pohřebiště u Rebešovic na Moravě. Sborník Československé společnosti archeologické 2, 5–100.

Pauli, L. 1975: Keltischer Volksglaube. Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte Band 28. München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung.

Pavelková, J. 1993: Anthropologische Analyse der Brand- und Skellettüberreste aus dem Gräberfeld der Bylaner Kultur in Poláky, Kr. Chomutov. Památky archeologické 84, 55–59.

Píč, J. L. 1892: Archeologický výzkum ve středních Čechách I. Památky archaeologické a místopisné 15, 353–412.

Píč, J. L. 1893a: Archaeologický výzkum ve středních Čechách. Hroby se skrčenými kostrami u Třeboule. Památky archaeologické a místopisné 16, 355–356.

Píč, J. L. 1893b: Archaeologický výzkum ve středních Čechách. Pohřebiště se skrčenými kostrami u Malých Čičovic. Památky archaeologické a místopisné 16, 342–355.

Rada, I. 1981: Únětické pohřebiště v Chotěbudicích, okr. Louny. Archeologické rozhledy 33, 621–634.

Rebay-Salisbury, K. 2018: Personal relationships between co-buried individuals in the Central European Early Bronze Age. In: G. Lillehammer – E. Murphy eds., Across the Generations: The Old and the Young in Past Societies, Childhood in the Past Monograph Series 8. Stavanger: Museum of Archaeology, University of Stavanger, 35–48.

Rebay-Salisbury, K. – Pany-Kucera, D. – Spannagl-Steiner, M. – Kanz, F. – Galeta, P. – Salisbury, R. B. 2018: Motherhood at Early Bronze Age Unterhautzenthal. Archaeologia Austriaca 102, 71–134. DOI: https://doi.org/10.1553/archaeologia102s71

Romanow, J. 1973: Cmentarzysko ludności kultury unietyckiej. In: J. Romanow et al. eds., Tomice, pow. Dzierżoniów. Wielokulturowe stanowisko archeologiczne. Wrocław etc.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 101–152.

Ruckdeschel, W. 1978: Die frühbronzezeitlichen Gräber Südbayerns: ein Beitrag zur Kenntnis der Straubinger Kultur. Bonn: Habelt.

Ryzner, Č. 1880: Řadové hroby blíž Únětic. Památky archaeologické a místopisné 11, 289–308, 353–368.

Řídký, J. – Šulová, L. 2004: Horoměřice - Komerční zóna 2003. Předstihový výzkum na ploše budoucích komunikací. NZ depon. in archiv Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, bez čj.

Schmidt, V. 1893–1895a: Archeologický výzkum „Údolí Svatojiřského“ a okolí. Hroby se skrčenými kostrami typu Únětického pod Slánskou horou. Památky archaeologické a místopisné 16, 447–452.

Schmidt, V. 1893–1895b: Archeologický výzkum „Údolí Svatojiřského“ a okolí. Hroby se skrčenými kostrami u Dřínova blíže Zlonic. Památky archaeologické a místopisné 16, 719–739.

Schmidt, V. 1893–1895c: Archeologický výzkum „Údolí Svatojiřského“ a okolí. Hroby se skrčenými kostrami u Holubic. Památky archaeologické a místopisné 16, 113–138.

Schmidt, V. 1893–1895d: Archeologický výzkum „Údolí Svatojiřského“ a okolí. Hroby se skrčenými kostrami u Libušína. Památky archeologické a místopisné 16, 65-68.

Schmidt, V. 1893–1895e: Archeologický výzkum „Údolí Svatojiřského“ a okolí. Hroby se skrčenými kostrami u Osluchova. Památky archaeologické a místopisné 16, 67–76.

Schmidt, V. 1898: Archeologický výzkum „Údolí Svatojiřského“ a okolí. Nekropole se skrčenými kostrami u Kamýku. Památky archaeologické a místopisné 18, 551–562.

Siemoneit, B. 1996: Das Kind in der Bronzezeit. Archäologische und anthropologische Befunde aus Niedersachsen. Die Kunde 47, 341–371.

Skóra, K. 2014: Bransolety i dzieci. Kilka spostrzeżeń o ozdobach, dzieciństwie i obrządku pogrzebowym w kulturze wielbarskiej. In: J. Andrzejowski red., Medio Poloniae Barbaricae, Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, Tomus III, Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu warszawskiego, 211–221.

Smolík, J. 1891: Hroby se skrčenými kostrami ze Zvoleněvsi. Památky archeologické a místopisné 15, 411–432.

Sofaer Derevenski, J. 2000: Rings of life: the role of early metalworking in mediating the gendered life course. World Archaeology 31, 389–406. DOI: https://doi.org/10.1080/00438240009696928

Stocký, A. 1928: La Bohême a l’âge du bronze. Prague: Jan Štenc.

Stuchlík, S. 1987: Únětické pohřebiště v Mušově. Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd v Brně XIV/2. Praha: Academia.

Turek, J. 2013: Children in the burial rites of complex societies. Reading gender identities. In: P. Romanowicz ed., Child and Childhood in the Light of Archeology, Wrocław: Chronicon, 75–87.

Turner, V. 1996: The Ritual Process. Structure and Anti-Structure. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Ungerman, Š. 2007: Amulety v dětských hrobech na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích – Na pískách. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 42, 221–237.

Vachůt, P. 2003–2004: Několik poznámek k vypovídací hodnotě dětských pohřbů na nekropolích starší doby bronzové. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity M – řada archeologická 8-9, 89–99.

Vélová, L. – Hladíková, K. – Daňová, K. 2020: The little ones in the Early Bronze Age: foetuses, newborns and infants in the Únětice culture in Bohemia, Moravia and Slovakia. In: K. Rebay-Salisbury – D. Pany-Kucera eds., Ages and Abilities: The Stages of Childhood and their Social Recognition in Prehistoric Europe and Beyond. Childhood in the Past Monograph Series 9, Oxford: Archaeopress Publishing Ltd., 50–68.

Vladár, J. 1973: Pohrebiská zo staršej doby bronzovej v Branči. Archaeologica Slovaca – Fontes, Tomus 12. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

von Weinzierl, R. 1885/1886: Nálezy bronzů z Lovosic. Památky archaeologické a místopisné 13, 23–24.

Published

01-12-2022

How to Cite

Limburský, P., Vélová, L., Půlpánová-Reszczyńska, A., & Koštová, N. (2022). Cast bar bracelets in Únětice culture graves in Bohemia. Archeologické Rozhledy, 74(3), 405–425. https://doi.org/10.35686/AR.2022.18

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)