Vol. 74 No. 1 (2022)
Research Article

Trunnion axes from the Ore Mountains/Erzgebirge: On solitary finds from the Hallstatt period from the hills and mountains of the Bohemian Massif

Marek Půlpán
Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, Jana Žižky 835/9, CZ-434 01 Most
Jiří Hošek
Archeologický ústav AV ČR, Letenská 123/4, CZ-118 01 Praha
Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska
Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Moniuszki 10, PL-35 015 Rzeszów
Lenka Ondráčková
Oblastní muzeum v Chomutově, Palackého 86, CZ-430 01 Chomutov

Published 01-07-2022

Keywords

 • Hallstatt period,
 • tools/weapons,
 • trunnion axes,
 • inlay,
 • arsenic iron,
 • Ore Mountains,
 • solitary finds,
 • symbolic meaning
 • ...More
  Less

How to Cite

Půlpán, M., Hošek, J., Půlpánová-Reszczyńska, A., & Ondráčková, L. (2022). Trunnion axes from the Ore Mountains/Erzgebirge: On solitary finds from the Hallstatt period from the hills and mountains of the Bohemian Massif. Archeologické Rozhledy, 74(1), 3–66. https://doi.org/10.35686/AR.2022.1

Abstract

The subject of the article is iron trunnion axes found in the years 2016–2017 in the cadastral territory of the villages of Drmaly and Vysoká Pec (Chomutov district, northwest Bohemia). It was metallographically proven that the artefacts are finely crafted cutting weapons/tools with differentially quench­hardened steel cutting edges. A unique inlay from arsenic iron was documented on one of the axes. Trunnion axes mostly dated to Ha C2–D1­2 are found in Bohemia to a lesser extent in Hallstatt period hoards, cemeteries, settlements and hillforts. Their largest group is composed of solitary finds intentionally deposited outside of contemporary areas of regular human activities and situated primarily in forested mountain terrain, sometimes in the vicinity of water sources, routes or hillforts. The connection between deposits and striking natural locations (mountains, cliffs, caves, river sources, etc.) could represent an archaeological manifestation of the ritual behaviour of Hallstatt period man in the sacred landscape.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Ballmer, A. 2010: Zur Topologie des bronzezeitlichen Deponierens. Von der Handlungstheorie zur Raumanalyse. Praehistorische Zeitschrift 85, 120–131. DOI: https://doi.org/10.1515/pz.2010.007
 2. Bartík, J. – Čermáková, E. – Čisťaková, V. – Čižmář, I. – (†)Čižmář, M. – Daňhel, M. – Fojtík, P. – Frolík, J. – Golec, M. – Kalábek, M. – Klápa, O. – Knotek, P. – Komoróczy, B. – Langová, J. – Merta, T. – Musil, J. – Novák, M. – Popelka, M. – Rožnovský, D. – Říčan, D. – Sedláček, R. – Schenk, Z. – Šín, P. – Šmerda, J. – Tomešová, B. – Válek, D. – Vích, D. – Vránová, V. – Waldhauser, J. – Zeman, T. 2017: The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Vekerzugská a jiné východní kultury v České republice. Studia Archaeologica Brunensia 22/2017 /1. Brno: Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. DOI: https://doi.org/10.5817/SAB2017-1-3
 3. Beneš, A. – Koutecký, D. 1970: Bylanská pohřebiště a další nálezy ve Stradonicích a Přezeticích. Archeologické rozhledy 22, 513–540.
 4. Berger, D. 2014: Late Bronze Age iron inlays on bronze artefacts from central Europe. In: E. Pernicka – R. Schwab eds., Under the volcano. Proceedings of the International Symposium on the Metallurgy of the European Iron Age (SMEIA) held in Mannheim, Germany, 20–22 April 2010. Forschungen zur Archäometrie und Altertumswissenschaft 5, Rahden/Westf.: Marie Leidorf, 9–24.
 5. Blažek, J. 2000: Bronzové předměty ze Solan. In: P. Čech – M. Dobeš eds., Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, Most – Praha: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech etc., 27–31.
 6. Blažek, J. – Kotyza, O. 1990: Archeologická sbírka Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích I. Fond Libochovice. Archeologický výzkum v severních Čechách 18. Teplice: Krajské muzeum v Teplicích.
 7. Blažek, J. – Kotyza, O. 1991: Pohřebiště z doby stěhování národů v Lovosicích. Vlastivědný sborník Litoměřicko 26 (1990), 59–66.
 8. van den Boom, H. 2002: Die Bedeutung der Fernkontakte für die Entstehung metallurgischer Zentren in der frühen Eisenzeit in Polen. In: A. Lang – V. Salač Hrsg., Fernkontakte in der Eisenzeit. Konferenz Liblice 2000, Praha: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 239–253.
 9. Bouzek, J. – Koutecký, D. – Simon, K. 1989: Tin and Prehistoric Mining in the Erzgebirge (Ore Mountains): some new evidence. Oxford Journal of Archaeology 8, 203–212. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0092.1989.tb00200.x
 10. Böhm, J. 1941: Kronika objeveného věku. Praha: Družstevní práce.
 11. Bradley, R. 1998: The Passage of Arms: an archaeological analysis of prehistoric hoard and votive deposits (second edition). Oxford – Oakville: Oxbow Books.
 12. Bradley, R. 2005: Ritual and Domestic Life in Prehistoric Europe. London – New York: Routledge.
 13. Bradley, R. 2017: A Geography of Offerings: Deposits of Valuables in the Landscapes of Ancient Europe. Oxbow Insights in Archaeology. Oxford – Philadelphia: Oxbow Books.
 14. Budinský, P. 1966: Příspěvky k pravěku severozápadních Čech. Výzkumy a objevy teplického muzea v letech 1947–1965. Monografické studie Oblastního vlastivědného muzea v Teplicích 2. Teplice: Oblastní muzeum v Teplicích.
 15. Budinský, P. 1977: Příspěvky k pravěku Podkrušnohoří ve sbírce teplického muzea. Teplice: Krajské muzeum.
 16. Budinský, P. 1985: Archeologické nálezy z Litoměřicka a z neznámých nalezišť ve sbírce teplického muzea. Archeologický výzkum v severních Čechách 12. Krajské muzeum Teplice.
 17. Budinský, P. 1992: Mladohalštatský až časnělaténský sídlištní materiál z Podkrušnohoří
 18. v archeologické sbírce teplického muzea (fond Teplice). Archeologický výzkum v severních Čechách 20. Teplice: Regionální muzeum Teplice.
 19. Budinský 1994: Keltské kostrové hroby z Litoměřicka a z Lounska v archeologické sbírce teplického muzea (fond Teplice). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích.
 20. Budinský, P. 1996: Mladohalštatský až časně laténský sídlištní materiál z Litoměřicka a z Lounska v archeologické sbírce teplického muzea (fond Teplice). Archeologický výzkum v severních Čechách 27. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích.
 21. Budinský, P. 1997: Výzkum prakeltské osady u Hostomic (okres Teplice) v letech 1970 – 1977. I. Archeologické prameny. Archeologický výzkum v severních Čechách 28. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích.
 22. Budinský, P. 1999: Výzkum prakeltské osady u Hostomic (okres Teplice) v letech 1970 – 1977. II. Vyhodnocení archeologických pramenů a závěr. Archeologický výzkum v severních Čechách 29. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích.
 23. Budinský, P. 2001: Archeologické prameny k mladší a pozdní době halštatské a k době laténské ve sbírkách bývalých městských muzeí v Bílině a v Duchcově. Archeologický výzkum v severozápadních Čechách 30. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích.
 24. Budinský, P. 2009: Přehled archeologické sbírky Regionálního muzea v Teplicích k 31. 8. 2008. Část 3. Okres Ústí nad Labem. Přístupné online na: https://www.muzeum-teplice.cz/archeologicka-sbirka.
 25. Budinský, P. 2012: Přehled archeologické sbírky Regionálního muzea v Teplicích k 31. 8. 2008. Část 4a. Okres Teplice 1 (B-CH). Přístupné online na: https://www.muzeum-teplice.cz/archeologicka-sbirka.
 26. Budinský, P. 2013: Přehled archeologické sbírky Regionálního muzea v Teplicích k 31. 8. 2008. Část 4b. Okres Teplice 2 (J-O). Přístupné online na: https://www.muzeum-teplice.cz/archeologicka-sbirka.
 27. Budinský, P. 2014: Přehled archeologické sbírky Regionálního muzea v Teplicích k 31. 8. 2008. Část 4c. Okres Teplice 3 (P-Ž). Přístupné online na: https://www.muzeum-teplice.cz/archeologicka-sbirka.
 28. Bugaj, U. 2005: Guzy-krępulce z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na ziemiach Polskich. Materiały archeologiczne 35, 67–92.
 29. Buchvaldek, M. 1954: Halštatské sídliště v Seredi na Slovensku. Archeologické rozhledy 6, 456–462, 477.
 30. Caley, E. R. – Richards, J. F. C. 1956: Theophrastus on Stones: Introduction, Greek Text, English Translation and Commentary. Columbus, Ohio: The Ohio State University.
 31. von Carnap-Bornheim, C. – Krausse, D. – Wesse, A. Hrsg. 2006: Herrschaft – Tod – Bestattung. Zu den vor- und frühgeschichtlichen Prunkgräbern als archäologisch-historische Quelle. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 139. Bonn: Rudolf Habelt.
 32. Cvrková, M. 1984: Archeologická sbírka Okresního vlastivědného muzea v Ústí nad Labem. Archeologický výzkum v severních Čechách 11. Teplice: Krajské muzeum v Teplicích.
 33. Černá, E. – Ondráčková, L. 1996: Archeologická sbírka Okresního muzea v Chomutově. Archeologický výzkum v severních Čechách, svazek 26. Teplice – Chomutov: Regionální muzeum v Teplicích – Okresní muzeum v Chomutově.
 34. Čižmář, M. 2008: Příspěvek k otázce spojnice mezi Čechami a Saskem v době železné. In: E. Černá – J. Kuljavceva Hlavová eds., Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003–2007. Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, Most: Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, 229–239.
 35. Čtverák, V. Lutovský, M. – Slabina, M. – Smejtek, L. 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha: Nakladatelství Libri.
 36. Demek, J. – Mackovčin, P. eds. 2006: Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon České republiky. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
 37. Derrix, C. 2001: Frühe Eisenfunde im Odergebiet. Studien zur Hallstattzeit in Mitteleuropa. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 74. Bonn: Rudolf Habelt.
 38. Dhennequin L. 2005: L’armement au Premier âge du Fer en Europe tempérée. Thèse de doctorat, Université de Paris I. Panthéon-Sorbonne, Paris.
 39. Dobeš, M. 1992: Archeologická sbírka bývalého muzea v Podbořanech. Zprávy České archeologické společnosti při ČSAV – Supplément 15. Praha: Česká archeologická společnost.
 40. Dubský, B. 1949: Pravěk jižních Čech. Blatná: Jihočeské nakladatelství Bratří Římsové.
 41. Dufková, M. 1999: Hora a jeskyně ve starověkých pramenech. Archeologické rozhledy 51, 457–467.
 42. Dušek, M. 1965: Výskum hradiska z mladšej doby halštatskej v Smoleniciach roku 1963. Archeologické rozhledy 17, 487–495, 504–508.
 43. Dušek, M. 1971: Slovensko v dobe halštatskej. Slovenská archeológia 19, 423–459.
 44. Dušek, M. – Dušek, S. 1984: Smolenice – Molpír: befestiger Fürstensitz der Hallstattzeit. Materalia Archeologica Slovaca Tomus 13. Nitra: Archeologický ústav SAV (Instituti Archaeologici Nitrensis Academiae Scientiarum Slovacae).
 45. Dvořák, F. 1933: Kostrový hrob bylanského typu z Plaňan. Památky archeologické 39, 35–38, tab. III–IV.
 46. Dvořák, F. 1938: Knížecí pohřby na vozech ze starší doby železné. Praehistorica I. Praha: Praehistorický ústav Karlovy University.
 47. Filip, J. 1936–1937: Popelnicová pole a počátky železné doby v Čechách. Praha: Nákladem vlastním.
 48. Filip, J. 1956: Keltové ve střední Evropě. Monumenta Archaeologica Tomus V. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 49. Fojtík, P. – Golec, M. 2007: Počátek platěnické kultury na základě nálezů z Prostějovska. In: M. Salaš – K. Šabatová eds., Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3. – 6. 10. 2006, Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity etc., 75–90.
 50. Fojtík, P. – Popelka, M. 2017: Halštatská železná sekera s raménky z Hostýnských vrchů na jihovýchodní Moravě. Pravěk Nová řada 25, 169–184.
 51. Fontijn, D. 2002: Sacrificial landscapes. Cultural biographies of persons, objects and ‘natural’ places in the Bronze Age of the southern Netherlands, c. 2300–600 BC. Analecta Praehistorica Leidensia 33/34. Leiden: Modderman Stichting – Faculty of Archaeology, Leiden University.
 52. Födisch, H. 1961: Das Saazer Land in ur- und frühgeschichtlicher Zeit. München: Robert Lerche.
 53. Franková, D. 2020a: Malměřice I, II, okr. Louny. VTL plynovod DN 1400. Záchranný archeologický výzkum v roce 2019. Nálezová zpráva č. j. 1147/20, ÚAPPSZČ Most v. v. i.
 54. Franková, D. 2020b: Očihov, okr. Louny. VTL plynovod DN 1400. Záchranný archeologický výzkum v roce 2019. Nálezová zpráva č. j. 1148/20, ÚAPPSZČ Most v. v. i.
 55. Fröhlich, J. 1997: Písecko v zrcadle archeologie. Písek: Prácheňské muzeum.
 56. Fröhlich, J. – Chvojka, O. – John, J. 2015: Čtyři mladobronzové depoty z vysokých poloh Píseckých hor. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 101–118.
 57. Gallus, S. – Horváth, T. 1939: Un peuple cavalier préscythique en Hongrie: Trouvailles archéologiques du premier âge du fer et leurs relations avec l’Eurasie. Dissertationes Pannonicae Series II, 9. Institut de Numismatique et d'Archeologie de l’Universite Pierre Pazmany, Budapest.
 58. Gediga, B. – Hensel, Z. – Józefowska, A. 2018: Zespół mieczy z ciałopalnego cmentarzyska ludności „kultury łużyckiej” w Domasławiu, pow. Wrocław. Przegląd archeologiczny 66, 137–175. DOI: https://doi.org/10.23858/PA66.2018.006
 59. Gediga, B. – Józefowska, A. 2018: Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom 2 – Tablice, część 1. Tom 3 – Tablice, część 2. Wrocław: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 60. Gediga, B. – Józefowska, A. – Łaciak, D. – Dolata-Daszkiewicz, I. 2020: Cmentarzysko wczesnej epoki żelaza w Domasławiu 10/11/12, powiat wrocławski. Tom 4 – Synteza. Wrocław: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 61. Gedl, M. 1973: Cmentarzysko halsztackie w Kietrzu, pow. Głubczyce. Wrocław etc.: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk Ossolineum.
 62. Gedl, M. 1991: Die Hallstatteinflüsse auf den polnischen Gebieten in der Früheisenzeit. Prace Archeologiczne, zeszyt 48. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CMLXIX. Warszawa – Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 63. Gedl, M.: 2004: Die Beile in Polen IV (Metalläxte, Eisenbeile, Hämmer, Ambosse, Meissel, Pfrieme). Prähistorische Bronzefunde IX/24. Stuttgart: Franz Steiner.
 64. Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha: Academia.
 65. Golec, M. 2019: Fenomén Býčí skála. Krajina, jeskyně a člověk. Archeologica. Praha: Nakladatelství Lidových novin.
 66. Golec, M. – Čermáková, E. – Fojtík, P. 2016: Vekerzugský kmenový svaz na Moravě? Pravěk Nová řada 24, 175–200.
 67. Harding, A. F. 2000: European Societies in the Bronze Age. Cambridge: University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511605901
 68. Hlava, M. 2002: Nové halštatské nálezy z hradiska u Křenovic (okr. Přerov). Pravěk Nová řada 12, 121–132.
 69. Holodňák, P. 1983: Pozdně halštatské nálezy ze Žatce. Archeologické rozhledy 35, 452–454.
 70. Holodňák, P. 1988: Keltská pohřebiště ve středním Poohří. Památky archeologické 79, 38–105.
 71. Holodňák, P. 1991: Záchranný archeologický výzkum v Soběsukách (okr. Chomutov) v letech 1985–1988: předběžná zpráva. Archeologické rozhledy 43, 423–435.
 72. Holodňák, P. 2006: Labyrintem žateckého pravěku. Ústí nad Labem: Albis International.
 73. Holodňák, P. 2016: Několik ojedinělých bronzových předmětů objevených detektorem a úvahy o existenci sakrální krajiny na Podbořansku. Archeologie západních Čech 10, 55–63.
 74. Hošek, J. 2008: Metalografický rozbor sekery s raménky (Nakléřovský průsmyk, kat. Krásný Les). In: E. Černá – J. Kuljavceva Hlavová eds., Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003–2007. Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, Most: Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, 241–245.
 75. Hošek, J. – Bárta, P. – Šmerda, J. 2017: Metallographic examination and reconstruction of the 6th century lombardic sword from Kyjov. Materials and Manufacturing Processes 32, 885–899. DOI: https://doi.org/10.1080/10426914.2017.1279327
 76. Hošek, J. – Smrž, Z. – Šilhová, A. 2007: Sekera s raménky z vrchu Ostrý (k. ú. Březno, okr. Litoměřice) v Českém středohoří. Archeologické rozhledy 59, 336–352.
 77. Hrala, J. 1978: Prosmyky u Lovosic. Výzkum polykulturního naleziště před Českou branou (1. a 2. část). Archeologické rozhledy 30, 42–66, 116–119, 150–164, 236–238.
 78. Christl, A. 1989: Höhengrenzen der urgeschichtlichen Besiedlung im Erzgebirge und dessen Umland (dargestellt an einem Auschnitt). Výškové hranice pravěkého osídlení Krušných hor a jejich podhůří (krajinná sonda). Archeologické rozhledy 41, 386–405.
 79. Chvojka, O. – Hlásek, D. – Fröhlich, J. – John, J. – Král, V. – Krištuf, P. – Menšík, P. – Michálek, J. – Pták, M. – Rychlík, M. – Vobejda, L. 2021: Ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bronzové, dokumentované v jižních Čechách v letech 2017–2020. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 34, 43–112.
 80. Chvojka, O. – Jiráň, L. – Metlička, M. a kol. 2017: Nové české depoty doby bronzové: hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013. Díl 1. České Budějovice etc.: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích etc.
 81. Chytráček, M. 2007: Časně laténské sídliště v Chržíně (okr. Kladno) s napodobeninou červenofigurové keramiky a s doklady kovolitectví a zpracování jantaru. Archeologické rozhledy 59, 461–516.
 82. Chytráček, M. 2013: Doklady přítomnosti elity 6.–5. století př. Kr. v regionu na soutoku Labe a Vltavy ve středních Čechách. Archeologické rozhledy 65, 285–320.
 83. Chytráček, M. 2015: Belege für die Anwesenheit von Eliten des 6./5. Jahrhunderts v. Chr. am Zusammenfluss von Elbe und Moldau in Mittelböhmen. Praehistorische Zeitschrift 90, 271–300. DOI: https://doi.org/10.1515/pz-2015-0012
 84. Chytráček et al. 2009: Chytráček, M. – Chvojka, O. – John, J. Michálek, J. 2009: Halštatský kultovní areál na vrchu Burkovák u Nemějic. Hallstattzeitliches Kultareal am Berg Burkovák bei Nemějice. Archeologické rozhledy 61, 183–217.
 85. Chytráček et al. 2012: Chytráček, M. – Danielisová, A. – Pokorný, P. – Kočár, P. – Kyselý, R. – Kyncl, T. – Sádlo, J. – Šmejda, L. – Zavřel, J. 2012: Vzestupy a pády regionálního mocenského centra. Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách. Památky archeologické 103, 273–338.
 86. Chytráček et al. 2015: Chytráček, M. – Chvojka, O. – John, J. – Michálek, J. – Stránská, P. 2015: Eine rituelle Deponierung der Hallstattzeit unter der Höhensiedlung von Vraný vrch bei Spolí, Kr. Český Krumlov. In: O. Chvojka et al. Hrsg., Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich. 24. Treffen 18. bis 21. Juni 2014 in Bechyně. Fines Transine 24/2015, Rahden/Westf.: Marie Leidorf, 209–223.
 87. Chytráček et al. 2017a: Chytráček, M. – Golec, M. – Chvojka, O. – Metlička, M. – Michálek, J. – Novotná, M. – Frolíková, D. 2017a: Jantar starší doby železné a průběh jantarové stezky ve střední Evropě. Památky archeologické 108, 121–256.
 88. Chytráček et al. 2017b: Chytráček, M. – Chvojka, O. – John, J. – Michálek, J. – Stránská, P. – Šálková, T. 2017b: Lidská oběť z pozdní doby halštatské v jižních Čechách? K interpretaci nálezů pod výšinnou lokalitou starší doby železné na Vraném vrchu u Spolí, okr. Český Krumlov. Archeologické rozhledy 69, 583–628. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2017.32
 89. Chytráček et al. 2019a: Chytráček, M. – Chvojka, O. – Egg, M. – John, J. – Michálek, J. – Cícha, J. – Hladil, J. – Koník, P. – Kozáková, R. – Křivánek, R. – Kyselý, R. – Majer, A. – Novák, J. – Pavelka, J. – Rašková Zelinková M. – Stránská, P. – Světlík, I. – Šálková, T. 2019a: Interdisciplinární výzkum knížecí mohyly doby halštatské v Rovné u Strakonic. Reprezentace sociální identity a symbolika uměleckého projevu elit starší doby železné. Památky archeologické 110, 59–172.
 90. Chytráček et al. 2019b: Chytráček, M. – Chvojka, O. – John, J. – Michálek, J. – Stránská, P. 2019b: Menschenopfer in der späten Hallstattzeit in Südböhmen? Zur Interpretation der Funde unweit der Ältereisenzeitlichen Höhenfundstelle Vraný vrch bei Spolí (okr. Český Krumlov/CZ). In: H. Baitinger – M. Schönfelder Hrsg., Hallstatt und Italien. Festschrift für Markus Egg. Sonderdruck Monographien des RGZM 154, Mainz: Römisch-Germanisches Zentralmuseum Leibniz – Forschungsinstitut für Archäologie, 147–161.
 91. Chytráček, M. – Metlička, M. 2004: Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latènezeit in Westböhmen. Památky archeologické – Supplementum 16. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky.
 92. Jambon, A. 2017: Bronze Age iron: Meteoritic or not? A chemical strategy. Journal of Archaeological Science 88, 47–53. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2017.09.008
 93. Kemenczei, T. 2009: Studien zu den Denkmälern skythish geprägter Alföld Gruppe. Inventaria Praehistorica Hungariae XII. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum.
 94. Kern, J. 1923: Ein sog. „Turbanring“ aus Leitmeritz. Mannus 15, 286–290. DOI: https://doi.org/10.1021/ie50159a032
 95. Kern, J. 1932: Das Hallstatthaus Nordwestböhmens und seine Stellung in der Entwicklungsgeschichte des mitteleuropäischen Hauses. Mannus 24, 504–528.
 96. Kern, J. 1934: Die Metallfunde aus dem Wagengrabe der späteren Hallstattzeit von Welhotta a.d. Elbe. Sudeta 10, 77–84.
 97. Kossack, G. 1959: Südbayern während der Hallstattzeit. Römisch-Germanische Forschungen 24. Berlin: Walter de Gruyter & Co.
 98. Kossack, G. 1970: Gräberfelder der Hallstattzeit an Main und fränkischer Saale. Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte 24. Kallmünz/Opf: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege – Michael Lassleben.
 99. Koutecký, D. 1968: Velké hroby, jejich konstrukce, pohřební ritus a sociální struktura obyvatelstva bylanské kultury. Památky archeologické 59, 400–487.
 100. Koutecký, D. 1980: Kultura bylanská a příbuzné skupiny ve starší době železné. In: D. Koutecký a kol. Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1953–1972. Archeologické studijní materiály 13/1, Praha: Archeologický ústav ČSAV, 34–36, 133–138.
 101. Koutecký, D. 1985a: Halštatské hradiště Hradec u Kadaně. Památky archeologické 76, 71–77.
 102. Koutecký, D. 1985b: Archeologické nálezy u nápadného skalního výchozu u Jezeří, okr. Most. Archeologické rozhledy 37, 198–200.
 103. Koutecký, D. 1988a: Halštatské osídlení v severozápadních Čechách. Nálezy z doby bronzové, halštatské a starolaténské na Kadaňsku I. Archeologické rozhledy 40, 49–96.
 104. Koutecký, D. 1988b: Halštatské osídlení v severozápadních Čechách. Nálezy z doby bronzové, halštatské a starolaténské na Kadaňsku II. Archeologické rozhledy 40, 254–295.
 105. Koutecký, D. 1993a: Das Bylaner Gräberfeld in Poláky, Kr. Chomutov, II. Teil. Památky archeologické 84, 5–55.
 106. Koutecký, D. 1993b: Halštatské osídlení v severozápadních Čechách. Nálezy z doby bronzové, halštatské a laténské na Podbořansku III. Archeologické rozhledy 45, 585–611.
 107. Koutecký, D. 1994: Halštatské osídlení v severozápadních Čechách. Nálezy z doby bronzové, halštatské a laténské na Podbořansku IV. Archeologické rozhledy 46, 25–48.
 108. Koutecký, D. 2000a: Bylanské pohřebiště v Račiněvsi (starší nálezy a výzkum z roku 1999). In: P. Čech – M. Dobeš eds., Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, Most - Praha: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech etc., 127–132.
 109. Koutecký, D. 2000b: Bylanské pohřebiště v Račiněvsi. Pravěk Nová řada 10, 449–456.
 110. Koutecký, D. 2001a: Jaroslav Böhm, Jan Filip a bylanská kultura. Archeologické rozhledy 53, 763–768.
 111. Koutecký, D. 2001b: Kulturní a etnické styky v SZ Čechách v mladší době bronzové a v době halštatské. In: V. Vokolek ed., Příspěvky z V. kolokvia Období popelnicových polí a doba halštatská, Pardubice: Východočeské muzeum, 61–77.
 112. Koutecký, D. 2003a: Příspěvky k době halštatské v severozápadních Čechách. Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 13. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech.
 113. Koutecký, D. 2003b: Skříňkový hrob bylanské kultury z Dobříčan u Žatce, okr. Louny, Ústecký kraj. In: L. Šmejda – P. Vařeka eds., Sedmdesát neustupných let, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 85–91.
 114. Koutecký, D. 2004a: Halštatské sídliště v Tuchomyšli, okr. Ústí nad Labem. Archeologické rozhledy 56, 627–660.
 115. Koutecký, D. 2004b: Poznatky ke kultuře billendorfské v severozápadních Čechách. In: O. Chvojka ed., Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. konference, České Budějovice 22.–24. 9. 2004. Archeologické výzkumy v jižních Čechách – Supplementum 1, České Budějovice: Jihočeské muzeum, 293–300.
 116. Koutecký, D. 2004c: Naleziště ze starší doby bronzové a starší doby železné v Tvršicích u Žatce. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 17, 43–51.
 117. Koutecký, D. 2005: Halštatské hradiště Rubín, k. ú. Pšov, Ústecký kraj. Archeologické rozhledy 57, 147–166.
 118. Koutecký, D. 2006a: Bylanské pohřebiště a sídliště v Dobroměřicích, okr. Louny. In: R. Sedláček – J. Sigl – S. Vencl eds., Vita Archaelogica. Sborník Víta Vokolka, Hradec Králové – Pardubice: Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Východočeské muzeum v Pardubicích, 129–143.
 119. Koutecký, D. 2006b: Mlado až pozdně halštatské sídliště a chata z doby římské v Dobroměřicích u Loun, Ústecký kraj. In: J. Hlavová – M. Sýkora eds., Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998–2002. Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 14, Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 27–52.
 120. Koutecký, D. 2008a: Bylanská kultura: In: N. Venclová ed., Archeologie pravěkých Čech 6. Doba halštatská, Praha: Archeologický ústav AV ČR, 46–66.
 121. Koutecký, D. 2008b: Halštatské hradiště Pšov, vrch Rubín, Ústecký kraj: dodatky. Archeologie ve středních Čechách 12, 459–466.
 122. Koutecký, D. 2008c: Bylanské pohřebiště a jiné nálezy z Račiněvsi (okr. Litoměřice, Ústecký kraj). Archeologie ve středních Čechách 12, 389–448.
 123. Koutecký D. 2009: Halštatské osídlení v severozápadních Čechách – V. Nálezy z doby bronzové, halštatské a laténské na Žatecku a Lounsku. Archeologie ve středních Čechách 13, 707–816.
 124. Koutecký, D. 2013: Východostředočeská skupina kultury bylanské I. Archeologie ve středních Čechách 17, 575–652.
 125. Koutecký, D. 2014a: Pozdně halštatské sídliště v Tuchomyšli, okr. Ústí nad Labem. Archeologie ve středních Čechách 18, 639–690.
 126. Koutecký, D. 2014b: Východostředočeská skupina kultury bylanské II. Archeologie ve středních Čechách 18, 177–250.
 127. Koutecký, D. a kol. 1980: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1953–1972. Archeologické studijní materiály 13/1. Praha: Archeologický ústav ČSAV.
 128. Koutecký, D. – Bouzek, J. 2009: Horská sídliště v Krušných horách. Archeologie ve středních Čechách 13, 213–282.
 129. Koutecký, D. – Michálek, J. 1978: Několik nálezů bylanské kultury ze severozápadních Čech. Archeologické rozhledy 30, 250–257.
 130. Koutecký, D. – Smrž, Z. 1986: Bylanské pohřebiště v Polákách u Kadaně. In: T. Velímský a kol., Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1973–1982. Archeologické studijní materiály 15, Praha: Archeologický ústav ČSAV, 85–92.
 131. Koutecký, D. – Smrž, Z. 1991: Pohřebiště bylanské kultury v Polákách, okr. Chomutov, I. díl. Památky archeologické 82, 166–223.
 132. Koutecký, D. – Vokolek, V. 2008: Billendorfská kultura. In: N. Venclová ed., Archeologie pravěkých Čech 6. Doba halštatská, Praha: Archeologický ústav AV ČR, 97–99.
 133. Kruta, V. 1965: Libyně, okr. Louny. In: Bulletin záchranného oddělení 1964 (2), Praha: Archeologický ústav ČSAV, 25.
 134. Kubach, W. 1985: Einzel- und Mehrstückdeponierungen und ihre Fundplätze. Archäologisches Korrespondenzblatt 15, 179–185.
 135. Kurz, G. 1995: Keltische Hort- und Gewässerfunde in Mitteleuropa. Deponierung der Latènezeit. Stuttgart: Landesdenkmalamt Baden-Württemberg.
 136. Kysela, J. – Bursák, D. – Šálková, T. – Houfková, P. 2017: Stebno-Nouze: pozoruhodný laténský depot z Podbořanska. Archeologické rozhledy 69, 74–108. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2017.4
 137. Lang, A. – Salač, V. Hrsg. 2002: Fernkontakte in der Eisenzeit. Dálkové kontakty v době železné. Konferenz – Konference Liblice 2000. Praha: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik.
 138. Mahr, A. 1930: Vorzeitfunde aus dem Saazer Becken in Wiener Museumsbesitz. Sudeta (Zeitschrift für Vor- und Frühgeschichte) VI, 9–36.
 139. Mašek, N. – Zápotocká, M. – Vencl, S. – Slabina, M. 1969: Neolitické a pozdně halštatské sídliště v Žalanech na Teplicku. Archeologické rozhledy 21, 723–767.
 140. Matoušek, V. 1999: Hora a jeskyně. Příspěvek ke studiu vývoje vztahu člověka a jeho přírodního prostředí ve střední Evropě od neolitu do raného středověku. Archeologické rozhledy 51, 441–456.
 141. Matoušek, V. 2005: Bacín – brána podzemí. Archeologický výzkum pravěké skalní svatyně v Českém krasu. Praha: Krigl.
 142. Mayer, E. F. 1977: Die Äxte und Beile in Österreich. Prähistorische Bronzefunde IX/9. München: Beck.
 143. Metzner-Nebesick, C. 2002: Der „Thrako-Kimmerische“ Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelder- und Hallstattzeit im südöstlichen Pannonien. Vorgeschichtliche Forschungen 23 (Teil 1 – Text; Teil 2 – Katalog und Tafeln). Rahden/Westf.: Marie Leidorf.
 144. Metzner-Nebelsick, C. 2012: Das Opfer. Betrachtungen aus archäologischer Sicht. In: A. Lang – P. Marinković Hrsg., Bios – Cultus – (Im)mortalitas. Zu Religion und Kultur – Von den biologischen Grundlagen bis zu Jenseitsvorstellungen. Beiträge der interdisziplinären Kolloquien 10. – 11. März 2006 und 24. – 25. Juli 2009 in der Maximilians-Universitäts München. Internationale Archäologie Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress, Band 16, Rahden/Westf.: Marie Leidorf, 157–179.
 145. Michálek, J. 1999: Archeologické nálezy ze středních a severozápadních Čech ve sbírce Naturhistorisches Museum ve Vídni. Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 7. Most: Ústav archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě.
 146. Michálek, J. 2017: Mohylová pohřebiště doby halštatské (Ha C–D) a časně laténské (LT A) v jižních Čechách. Die Hügelgräberfelder der Hallstatt- (Ha C–D) und frühen Latènezeit in Südböhmen. Díly 1/1, 1/2. Komentovaný katalog – Kommentierter Katalog, díl 1/3. Tabulky – Tafeln. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky.
 147. Michálek, J. – Fröhlich, J. – Chvojka, O. 2015: Halštatský depot z Třebanic u Netolic (okr. Prachatice). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 119–138.
 148. Michálek, J. – Chvojka, O. – John, J. – Jiřík, J. – Fröhlich, J. – Militký, J. 2018: Nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách, dokumentované v letech 2014–2017. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 31, 133–218.
 149. Mikyška, R. et al. 1969: Geobotanická mapa ČSSR. Praha: Academia.
 150. Milcent, P.-Y. 2004: Le premier âge du Fer en France centrale. Mémoire 34 de la Société Préhistorique Française, Volume 1. Paris: Société Préhistorique Française.
 151. Miroššayová, E. 1980: Depot železných predmetov z Nižnej Myšle. Slovenská archeológia 28, 383–394.
 152. Motyková-Šneidrová, K. 1965: Žárové pohřebiště z Tvršic na Žatecku. Památky archeologické 61, 115–148.
 153. Nekvasil, J. 1993: Před branami historie (starší doba železná – halštatská). In: V. Podborský a kol., Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 3. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 333–379.
 154. Neuhäuslová, Z. et al. 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Praha: Academia.
 155. Oliva, M. – Golec, M. – Kratochvíl, R. – Kostrhun, P. 2015: Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích. Býčí skála Cave: History and Prehistory. Anthropos. Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology, Vol. 39, N. S. 31. Brno: Moravské zemské muzeum.
 156. Ondráčková, L. 2014: Pohledy do pravěku. Blicke in die Vorgeschichte. Katalog der Dauerausstellung. Chomutov: Oblastní muzeum v Chomutově.
 157. Pare, Ch. F. E. 1991: Swords, Wagon-graves, and the Beginning of the Early Iron Age in Central Europe. Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg, Heft 37. Marburg: Philipps-Universität Marburg.
 158. Pare, Ch. F. E. 1999: Beiträge zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit II. Grundzüge der Chronologie im westlichen Mitteleuropa (11. – 8. Jahrhundert v. Chr). Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 46/1, 175–315.
 159. Parzinger, H. – Nekvasil, J. – Barth, F. E. 1995: Die Býčí skála Höhle. Ein hallstattzeitlicher Höhlenopferplatz in Mähren. Römisch-Germanische Forschungen 54. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern.
 160. Piaskowski, J. 1959a: Metaloznawce badania wyrobów żelaznych z cmentarzysk ciałopalnych Wielkopolskich z okresu halsztackiego. Fontes Archaeologici Posnanienses 10, 202–228.
 161. Piaskowski, J. 1959b: Metaloznawce badania wyrobów żelaznych z okresu halsztackiego i wczesnolateńskiego, znalezionych na Śląsku. Przegląd Archeologiczny 12, 124–137.
 162. Pieczyński, Z. 1953: Cmentarzysko z wczesnego okresu żelaznego (700–400 przed n. e.) w Gorszewicach, w pow. szamotulskim. Fontes Archaeologici Posnanienses 4, 101–152.
 163. Pleiner, R. 1958a: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Vývoj přímé výroby železa z rud od doby halštatské do 12. věku. Monumenta archaeologica, Tomus VI. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.
 164. Pleiner, R. 1958b: Úvaha o halštatsko-laténské sídlištní keramice severozápadních Čech (podle nálezů v Dobříčanech u Žatce). Památky archeologické 49, 119–142.
 165. Pleiner, R. 1959: Bylanské knížecí hroby v Lovosicích. Archeologické rozhledy 11, 653–660, 669–673.
 166. Pleiner, R. 1962: Staré evropské kovářství. Stav metalografického výzkumu. Praha: Československá akademie věd.
 167. Pleiner, R. 1968: Schmiedetechnik der Hallstattzeit im Lichte der Untersuchung des Hortfundes von Schlöben. Archeologické rozhledy 20, 33–42, 139–140.
 168. Pleiner, R. 1970a: Metalografická analysa železného předmětu vz. č. 379 sekerka s raménky. Výzkumná zpráva č. j. 2341/70 uložená v archivu Archeologického ústavu AV ČR v Praze.
 169. Pleiner, R. 1970b: Metalografická analysa železného předmětu vz. č. 385 sekerka s raménky. Výzkumná zpráva č. j. 2347/70 uložená v archivu Archeologického ústavu AV ČR v Praze.
 170. Pleiner, R. 1970c: Metalografická analysa železného předmětu vz. č. 386 sekerka s raménky. Výzkumná zpráva č. j. 2348/70 uložená v archivu Archeologického ústavu AV ČR v Praze.
 171. Pleiner, R. 1970d: Metalografická analysa železného předmětu vz. č. 391 sekerka s raménky. Výzkumná zpráva č. j. 2353/70 uložená v archivu Archeologického ústavu AV ČR v Praze.
 172. Pleiner, R. – Rybová, A. eds. 1978: Pravěké dějiny Čech. Praha: Academia.
 173. Pleinerová, I. 1969: Hrob bylanské kultury v Březně u Loun. Archeologické rozhledy 21, 387–389.
 174. Pleinerová, I. 1966: Únětická kultura v oblasti Krušných hor a jejím sousedství (I). Památky archeologické 57, 339–458.
 175. Pleinerová, I. 1973: Bronzové nádoby v bylanské kultuře. Památky archeologické 64, 272–300.
 176. Pleinerová, I. – Pleiner, R. 1981: Časně laténské osídlení lounského Poohří. In: Praehistorica VIII. Varia archaelogica 2, Praha: Univerzita Karlova, 157–167.
 177. Plesl, E. 1960: Vztahy severočeské sídelní oblasti k Sasku v mladší době halštatské. Památky archeologické 51, 539–560.
 178. Plesl, E. 1961a: Lužická kultura v severozápadních Čechách. Monumenta Archaeologica, Tomus VIII. Praha: Československá akademie věd.
 179. Plesl, E. 1961b: Přežívání lužického základu do mladohalštatského období na pohřebišti v Libochovanech, okr. Litoměřice. Památky archeologické 52, 219–228.
 180. Podborský, V. 1970: Mähren in der Spätbronzezeit und an der Schwelle der Eisenzeit. Spisy University J. E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta 142. Brno: Universita J. E. Purkyně.
 181. Preidel, H. 1935: Heimatkunde des Bezirkes Komotau. 4. Band: Geschichte. 1. Heft: Urgeschichte. Komotau: Deutscher Bezirkslehrerverien Komotau.
 182. Prekop, F. – Krištuf, P – Peksa, V. – Kočár, P. – Eigner, J. 2017: Nové doklady osídlení výšinných poloh na Karlovarsku – polykulturní lokality Orlík a Šibeniční vrch u obce Valeč v Čechách. Archeologie západních Čech 12, 41–67.
 183. Prekop, F. – Krištuf, P. – Peksa, V. 2018: Výšinný ohrazený areál na Kružínském vrchu, k. ú. Skytaly. Archeologie západních Čech 9/2, 16–26.
 184. Půlpán, M. 2008: Kostrový hrob kultury bylanské z Lovosic, okr. Litoměřice. In: E. Černá – J. Kuljavceva Hlavová eds., Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003–2007. Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže. Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 15, Most: Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, 155–170.
 185. Půlpán, M. 2009: Kostrový hrob kultury bylanské se zlatou spirálkou z Lovosic, okr. Litoměřice. In: J. Kuljavceva Hlavová – M. Sýkora eds., Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách za rok 2008. Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 16, Most: Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, 73–107.
 186. Půlpán, M. 2012: Pohřebiště bylanské kultury v Lovosicích. Burial-ground of Bylany culture from Lovosice. Ms. diplomové práce, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK, Praha.
 187. Půlpán, M. 2014: Pohřebiště bylanské kultury na poloze Aoyama v Lovosicích, okr. Litoměřice (Základní charakteristika). Bylany culture burial ground in the Aoyama position in Lovosice, Litoměřice District (Basic characteristics). In: J. Juchelka ed., Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Materiál z XIII. mezinárodní konference „Popelnicová pole a doba halštatská“, Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědná fakulta v Opavě, 78–99.
 188. Půlpán, M. 2018: Contribution of new research of Bylany culture cemeteries (Ha C1 – Ha D1) in the lower Eger river area. In: M. Trefný ed., The Early Iron Age in Central Europe, Proceedings of the conference held on the 2nd – 4th of July 2015 in Hradec Králové, Czech Republic, Hradec Králové: Philosophical Faculty, University of Hradec Králové, 110–132.
 189. Půlpán, M. 2020: Předběžná zpráva o výzkumu hrobu bylanské kultury se čtyřkolovým vozem z Lovosic, okr. Litoměřice, severozápadní Čechy. In: V. Mitáš – O. Ožďáni eds., Doba popolnicových polí a doba halštatská. Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská, Smolenice 15. – 19. október 2018. Archaeologica Slovaca Monographiae Communicationes, Tomus XXV, Nitra: Instituti Archaeologici Academiae Scientiarum Slovacae, 171–179.
 190. Půlpán, M. – Blažek, J. 2014: Výšinná lokalita z doby bronzové a železné v Místě, okr. Chomutov. Zpráva z výzkumu v roce 2013. Eine Höhensiedlung aus der Bronze- und Eisenzeit in Platz (Místo), Kreis Komotau (Chomutov). Forschungsbericht 2013. In: R. Smolnik ed., ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore Landscape. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege – Beiheft 28, Dresden: Landesamt für Archäologie Sachsen, 83–94.
 191. Půlpánová-Reszczyńska, A. – Půlpán, M. – Ondráčková, L. 2018: Depot zbraní z doby římské v krušnohorské Hrádečné, okr. Chomutov. Archeologické rozhledy 70, 554–595. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2018.32
 192. Rösch, M. 1999: Evaluation of honey residues from Iron Age hill-top sites in southwestern Germany: Implications for local and regional land use and vegetation dynamics. Vegetation History and Archaebotany 8, 105–112. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02042848
 193. Salač, V. 1997: Význam Labe pro česko-saské kontakty v době laténské (úvod do problematiky). Archeologické rozhledy 49, 462–494.
 194. Salač, V. 2002: Zentralorte und Fernkontakte. In: A. Lang – V. Salač Hrsg., Fernkontakte in der Eisenzeit. Konferenz Liblice 2000, Praha: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 20–46.
 195. Salač, V. 2006: O obchodu v pravěku a době laténské především. Archeologické rozhledy 58, 33–58.
 196. Salač, V. 2013: O rychlosti dopravy v době laténské a jejích hospodářských, politických a kulturních dopadech na společnost. Archeologické rozhledy 65, 89–132.
 197. Salaš, M. 2005: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku. Brno: Moravské zemské muzeum.
 198. Sankot, P. 2009: Zum Fundstoff vom Berg Rubín (Nordwestböhmen) und der Bedeutung des Fundorts in der Hallstatt- und Frühlatènezeit. Archeologické rozhledy 61, 31–62.
 199. Senn Bischofberger, M. 2005: Das Schmiedehandwerk im nordalpinen Raum von der Eisenzeit bis ins frühe Mittelalter. Internationale Archäologie: Naturwissenschaft und Technologie, Band 5. Rahden/Westf.: Marie Leidorf.
 200. Schauer, P. 1971: Die Schwerter in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz I. (Griffplatten-, Griffangel- und Griffzungenschwerter). Prähistorische Bronzefunde IV/2. München: C. H. Beck.
 201. Simon, K. 1972: Die Hallstattzeit in Ostthüringen. I: Quellen. Forschungen zur Vor- und Frühgeschichte, Band 8. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften.
 202. Simon, K. – Gerlach, T. 1993: Billendorfer Grab eines „Reiterkriegers“ von Bautzen. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 36, 85–172.
 203. Simon, K. – Hauswald, K. 1995: Der Kulmer Steig vor dem Mittelalter. Zu den ältesten sächsisch-böhmischen Verkehrswegen über das Osterzgebirge. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 37, 9–98.
 204. Sklenář, K. 1992: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870. Prehistorie a protohistorie. Praha: Národní muzeum.
 205. Slabina, M. 1972: Bylanské hroby z Bohušovic nad Ohří, okr. Litoměřice. Časopis Národního muzea 141, 1–24.
 206. Smejtek, L. – Lutovský, M. – Militký, J. 2013: Encyklopedie pravěkých pokladů v Čechách. Praha: Nakladatelství Libri.
 207. Smejtek, L. – Švédová, J. 2016: Bronzový koník z Mladé Boleslavi. Archeologie ve středních Čechách 20, 9–30.
 208. Smrž, Z. 1977: Nové poznatky o pravěkém a časně historickém osídlení vrchu Hradiště u Černovic (na Chomutovsku). Památky, příroda, život 9/1, 19–26.
 209. Smrž, Z. 1981: Halštatské hradiště ve Stradonicích u Loun. Knovízské a halštatské osídlení mikroregionu Deberského potoka. Archeologické rozhledy 33, 487–503, 594–597.
 210. Smrž, Z. 1991: Výšinné lokality mladší doby kamenné až raného středověku v severozápadních Čechách. Pokus o sídelně historické hodnocení. Archeologické rozhledy 43, 63–89, 177–178.
 211. Smrž, Z. 1992: Späthallstattzeitliche Burgwäle und Höhensiedlungen in Nordwestböhmen. Pozdně halštatská hradiště a výšinná sídliště v severozápadních Čechách. Památky archeologické 83, 88–104.
 212. Smrž, Z. 1995: Höhenlokalitäten der Knovízer Kultur in NW-Böhmen. Výšinné lokality knovízské kultury v severozápadních Čechách. Památky archeologické 86, 38–80.
 213. Smrž, Z. 1996: Das frühlatenezeitliche Gehöft bei Droužkovice (Kr. Chomutov, NW-Böhmen). Časně laténský dvorec u Droužkovic (okr. Chomutov, SZ Čechy). Památky archeologické 87, 59–94.
 214. Smrž, Z. 2006: Rozchvácený depot bronzových náramků z výšinného sídliště knovízské kultury na vrchu Špičák u Mikulovic (okr. Chomutov). In: J. Kuljavceva Hlavová – M. Sýkora eds., Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998–2002. Tomáši Velímskému k šedesátinám, Most: Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, 19–26.
 215. Smrž, Z. 2014: Tabulová hora Úhošť u Kadaně (k. ú. Úhošťany, okr. Chomutov): mesa osídlená od pravěku po 20. Století. Archeologické rozhledy 66, 94–114.
 216. Smrž, Z. – Blažek, J. 2002: Nález bronzových srpů z hory Kletečná (706 m n. m.) v Českém středohoří. K votivním nálezům z vrcholků kopců a hor. Archeologické rozhledy 54, 791–810.
 217. Stegmann-Rajtár, S. 2002: Früheisenzeitliche Fernverbindungen entlang dem Ostalpenrand. In: A. Lang – V. Salač Hrsg., Fernkontakte in der Eisenzeit. Konferenz Liblice 2000, Praha: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 254–269.
 218. Stocký, A. 1930: Studie o hallstattské kultuře v Čechách II. Památky archeologické 36, 47–53, tab. 28–29.
 219. Stöllner, T. 2002: Salz als Fernhandelsgut in Mitteleuropa während der Hallstatt- und Latènezeit. In: A. Lang – V. Salač Hrsg., Fernkontakte in der Eisenzeit. Dálkové kontakty v době železné. Konferenz – Konference Liblice 2000, Praha: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 47–71.
 220. Studeníková, E. 2000: Endbronze- und hallstattzeitliche eiserne Beile in der Slowakei. Zborník Slovenského národného múzea XCIV – Archeológia 10, 61–78.
 221. Sušická, V. 2014: Archeologický výzkum u obce Malměřice (okr. Louny, o. Blatno), poloha I a II – trať Gazela v roce 2012. Nálezová zpráva č. j. 1951/14, ÚAPPSZČ Most. Dokument C-TX-201502531.
 222. Sušická, V. – Volf, M. 2014: Archeologický výzkum na katastru obce Očihov (okr. Louny) – trať Gazela v roce 2012. Nálezová zpráva č. j. 1866/14, ÚAPPSZČ Most. AMČR: Záznam C-9112136A.
 223. Špaček, J. 2004: Z dávné minulosti Čelákovic a jejich okolí. In: J. Špaček ed., 100 let Městského muzea v Čelákovicích. Sborník studií vydaný k 100. výročí založení muzea, Čelákovice: Městské muzeum v Čelákovicích, 145–200.
 224. Šramko, B. A. – Solncev, L. A. – Fomin, L. D. 1963: Technika obrabotky železa v lesostepnoj i stěpnoj Skifii. Sovětskaja Archeologija 1963/4, 36–57. DOI: https://doi.org/10.1016/S0007-0971(63)80006-6
 225. Šteffl, J. 2014: Depoty z období popelnicových polí v Čechách a Sasku. I. Text. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
 226. Thiele, Á. 2012: Rekonstrukciós kísérletek Zamárdiban [on-line]. Dostupné z www: <http://www.bucavasgyuro.net/data/esemenyek/2012_Zamardi.pdf>.
 227. Thiele, Á. 2018: The manufacturing technology of a pattern-welded knife from Kobilić (Republic of Croatia). Archeologické rozhledy 70, 457–467. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2018.25
 228. Thiele, Á. – Hošek, J. – Kucypera, P. – Dévényi L. 2015: The Role of Pattern-Welding in Historical Swords – Mechanical Testing of Materials Used in Their Manufacture. Archaeometry 57, 720–739. DOI: https://doi.org/10.1111/arcm.12114
 229. Trachsel, M. 2004: Untersuchungen zur relativen und absoluten Chronologie der Hallstattzeit. Teil 1, 2. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 104. Bonn: Rudolf Habelt.
 230. Trefný, M. 2007: Několik poznámek k některým kostěným a parohovým nálezům z výšinné polohy Rubín v severozápadních Čechách a z jejího okolí. Archeologie ve středních Čechách 11, 363–371.
 231. Trefný, M. 2008: Attická červenofigurová keramika z laténského sídliště v Praze-Ruzyni, poloha Jiviny. Archeologické rozhledy 60, 114–126.
 232. Trefný, M. 2010: K několika sponám z výšinné polohy Rubín v severozápadních Čechách. In: V. Furmánek – E. Miroššayová eds., Popolnicové polia a doba halštatská: zborník referátov z X. medzinárodnej konferencie „Popolnicové polia a doba halštatská“, Košice, 16.–19. september 2008. Archaeologica Slovaca Monographiae, Communicationes Tomus 11, Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 317–328.
 233. Trefný, M. 2011: Attická keramika jako významný doklad jižního importu v prostředí pozdně halštatských až časně laténských Čech. Památky archeologické 102, 271–306.
 234. Trefný, M. 2016: Několik úvah k některým typům bronzových nádob v Čechách. In: M. Popelka et al. eds., Praehistorica 33/1–2 …tenkrát na východě… Sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka, Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 425–433. DOI: https://doi.org/10.14712/25707213.2017.34
 235. Trefný, M. 2017a: Hallstatt elite burials in Bohemia from perspective of interregional contacts. In: R. Schumann – S. van der Vaart-Verschoof eds., Connecting Elites and Regions. Perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe, Leiden: Sidestone Press, 109–126.
 236. Trefný, M. 2017b: Notes on Eastern Elements of the Hallstatt culture in Bohemia. In: E. Miroššayová et al. Hrsg., Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit. Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien. Archaeolingua Volume 38. Budapest: Archaeolingua Alapítvány.
 237. Trefný, M. 2017c: Imports as indicators of interregional routes in Early Iron Age Bohemia. In: O. Chvojka et al. Hrsg., Fines Transire 26, 2017. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich. 26. Trefen/setkání 22. bis 25. Juni 2016 in Plzeň, Rahden/Westf.: Marie Leidorf, 231–246.
 238. Trefný, M. 2017d: New wagon grave of the Bylany culture from Roudnice nad Labem in northwestern Bohemia and the question of extensive necropoli – “landscapes of the dead”. In: R. Karl – J. Leskovar Hrsg., Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 7. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 47, Linz: Oberösterreichisches Landesmuseum Linz, 141–150.
 239. Trefný, M. – Kloužková, A. – Chytráček, M. – Hanykýř, V. 2011: K problematice původu napodobenin řecké keramiky z Plzně-Roudné a Chržína. Archeologické rozhledy 63, 151–161.
 240. Trefný, M. – Korený, R. – Frána, J. 2012: K problematice halštatských mís s perlovitě vybíjeným okrajem v Čechách. Archeologické rozhledy 64, 320–332.
 241. Trefný, M. – Polišenský, T. 2008: Nové nálezy řecké červenofigurové keramiky a dalších artefaktů souvisejících s jižními vlivy na časně laténském sídlišti v Praze-Pitkovicích. Archeologie ve středních Čechách 12, 477–492, fototab. 2–4.
 242. Trefný, M. – Slabina, M. 2015: K nejdůležitějším aspektům architektury, hmotné kultury a k významu halštatského hradiště v Minicích (Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník). Archeologické rozhledy 67, 45–78. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2015.3
 243. Velímský, T. a kol. 1986: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1973–1982. Archeologické studijní materiály 15. Praha: Archeologický ústav ČSAV Praha.
 244. Venclová, N. ed. 2008: Archeologie pravěkých Čech 6. Doba halštatská. Praha: Archeologický ústav AV ČR.
 245. Vích, D. 2017: Dva depoty pozdní doby bronzové ze severního okraje Malé Hané. Archeologické rozhledy 69, 23–43. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2017.2
 246. Vích, D. 2018: Ojedinělé nálezy doby bronzové z periferních oblastí východních Čech. Zborník Slovenského národného múzea (Annales Musei Nationalis Slovaci) 112 – Archeológia 28, 89–95.
 247. Vích, D. – Pácl, F. 2013: První nález halštatské železné sekery s raménky z východních Čech. Archeologie východních Čech 6, 396–399.
 248. Vizdal, J. 1981: Ojedinelý nález halštatskej železnej sekerky z Vinného, okr. Michalovce. Archeologické rozhledy 33, 556–557.
 249. Vokolek, V. 1999: Východočeská halštatská pohřebiště. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích.
 250. Vokolek, V. 2004: Katalog staré sbírky Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea. Fontes Archaeologici Pragenses 30. Praha: Národní muzeum.
 251. Vokolek, V. 2008: Slezskoplatěnická kultura. In: N. Venclová ed., Archeologie pravěkých Čech 6. Doba halštatská, Praha: Archeologický ústav AV ČR, 84–97.
 252. Vozněsenskaja, G. A. – Chomutova, L. S. 1979: Technika i technologija kuzněčnogo proizvodstva na gorodišče Marica. Sovetskaja Archeologija 1979/4, 180–188.
 253. Waldhauser, J. 1977: Keltské opevněné (?) sídliště, kultovní objekt a pohřebiště u Želenic (okr. Most) a nález keramického importu na keltském sídlišti ve Všechlapech, okr. Teplice. Monografické studie Krajského muzea v Teplicích 11. Teplice: Krajské muzeum Teplice.
 254. Waldhauser, J. 1981: Prameny ke studiu keltského osídlení z povodí střední Bíliny. In: Výzkumy v Čechách 1975 – Supplementum, Praha: Archeologický ústav ČSAV, 27–71, obr. 1–5.
 255. Waldhauser, J. 1991: Diskusion über die oppidumartige Anlage Úhošť und keltische Besiedlung Nordwestböhmens. Památky archeologické 82, 385–404.
 256. Waldhauser, J. 2001: Archeologické nemovité památky Mladoboleslavska (s příspěvkem P. Jenče). Archeologie v Pojizeří, svazek 1. Mladá Boleslav: Okresní muzeum.
 257. Waldhauser, J. 2012: Aktivity Keltů v „horském“ terénu Českého středohoří. Archeologie ve středních Čechách 16, 285–296.
 258. Waldhauser, J. 2016: „Mesa“ Úhošť v mladším úseku doby bronzové jako nestandardní lokalita, nebo příklad standardních analýz?. Archeologické rozhledy 68, 253–261. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2016.13
 259. Waldhauser, J. et al. 1993: Die Hallstatt- und Latènezeitliche Siedlung mit Gräberfeld bei Radovesice in Böhmen. I. Band, Quellen. II. Gutachten, Auswertung. Archeologický výzkum v severních Čechách 21. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích.
 260. Waldhauser, J. – Mangel, T. 2011: Časně laténská schránka mořského plže z Tuněchod, okr. Chrudim. Archeologie ve středních Čechách 15, 395–418.
 261. Waldhauser, J. – Novák, Ľ. – Slabina, M. 2008: Archeologie hory Říp. Archeologie ve středních Čechách 12, 309–318.
 262. Wesse, A. 1990: Die Ärmchenbeile der Alten Welt. Ein Beitrag zum Beginn der Eisenzeit im östlichen Mitteleuropa. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 3. Bonn: Rudolf Habelt.
 263. Wiehl, A. 1908: Pohřebiště s popelnicemi u Citolib. Památky archaeologické a místopisné 23, 71–76, tab. 25–26.
 264. Zápotocká, M. – Zápotocký, M. 2010: Kult hor v neolitu? Neo- a eneolitické nálezy z hor a vrchů Českého středohoří. In: I. Fridrichová-Sýkorová ed., Ecce Homo: in memoriam Jan Fridrich, Praha: Knižnice České společnosti archeologické, 330–347.
 265. Zápotocký, M. 1963a: Nálezy ze sídlišť cítolibského typu na Litoměřicku. Archeologické rozhledy 15, 146–166.
 266. Zápotocký, M. 1963b: Pravěké nálezy z vrchu Házmburku u Klapého. Archeologické rozhledy 15, 432–446.
 267. Zápotocký 1964: Bylanské kostrové hroby na dolním Poohří. Památky archeologické 55, 156–177.
 268. Zápotocký, M. 1969: K významu Labe jako spojovací a dopravní cesty. Říční nálezy mezi Mělníkem a Pirnou. Památky archeologické 60, 277–366.
 269. Zápotocký, M. 1975: Archeologická práce na Litoměřicku v letech 1945–1973. Vlastivědný sborník Litoměřicko 12, 29–76.
 270. Zápotocký, M. 2013: Silicitové dýky z mladšího eneolitu a starší doby bronzové v Čechách. Archeologické rozhledy 65, 3–55.
 271. Zavyalov, V. I. – Terekhova, N. N. 2019: Meteoritic iron artefacts redux. Archeologické rozhledy 71, 155–167. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2019.8
 272. Zemmer-Plank, L. Hrsg. 2002: Kult der Vorzeit in den Alpen. Opfergaben – Opferplätze – Opferbrauchtum/Culti nella preistoria delle Alpi. Le offerte – i santuari – i riti. Bozen/Bolzano: Athesia.
 273. Zsolt, K. – Thiele, Á. 2015: A belső-somogyi gyepvasércek genetikája, geokémiai jellemzői és archeometallurgiai jelentősége. Földtani Közlöny 145/1, 53–72.