A Pottery kiln from the second half of the 13th century in Žďár nad Sázavou – Staré Město (Czech Republic)

Technological analysis of its batch

Authors

  • Karel Slavíček Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Brno, Čechyňská 363/19, CZ-602 00 Brno, Czech Republic; Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geological Sciences, Kotlářská 267/2, CZ-602 00 Brno, Czech Republic https://orcid.org/0000-0002-6662-927X
  • Kateřina Těsnohlídková Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Brno; Čechyňská 363/19, CZ-602 00 Brno, Czech Republic https://orcid.org/0000-0002-9482-8137
  • Martin Košťál Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Museology, Arna Nováka 1/1, CZ-602 00 Brno, Czech Republic
  • Dominika Václavíková Charles University, Faculty of Arts, Department of Archaeology, nám. Jana Palacha 1/2, CZ-116 38 Praha 1, Czech Republic
  • Kristýna Trnová Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geological Sciences, Kotlářská 267/2, CZ-602 00 Brno, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.35686/AR.2023.28

Keywords:

Middle Ages, Bohemian-Moravian Highlands, Žďár nad Sázavou, pottery kiln, pottery production, petrography, XRF analysis

Abstract

This study investigates a medieval pottery kiln and its fill excavated at a 13th-century settlement site near the Žďár Cistercian monastery. The short 30–40 year lifespan of the settlement provides valuable insight into how pottery was made and appeared in a chronologically specified timeframe of the mid-13th century. The kiln was a single-chamber type, either with an open-topped or domed superstructure with a very narrow stoking channel in terms of height. Technological analysis of the pottery inside the kiln points to consistent production techniques utilising a combination of coiling and early rotational devices with rapid firing practices. The interpretation of the forming technique is backed by 3D scanning, which quantifies the wall thickness variability over various vessel body parts. Cross-analysis with settlement finds shows a uniform ceramic morphology and technological nuances, with petrographic data suggesting both local and external material influences. The study enhances the understanding of the socio-economic dynamics during medieval colonisation based on the case of the Žďár region and provides a benchmark for regional ceramic research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bobrinskij, A. A. 1978: Gančarstvo Vostočnoj Evropy. Moskva: Nauka.

Buko, A. 1990: Ceramika Wczesnopolska. Wprowadzenie do badań. Wrocław: Polska Akademia Nauk.

Burkart, E. 1953: Moravské nerosty a jejich literatura. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Čapek, L. – Preusz, M. 2019: Středověké a novověké hrnčířské pece v Čechách – kritické zhodnocení výpovědních možností studia. Archaeologia historica 44, 313–355. DOI: https://doi.org/10.5817/AH2019-1-14

Čapek, L. – Procházka, R. – Sedláčková, L. – Těsnohlídková, K. – Slavíček, K. – Plchová, S. – Plzák, J. – Nosek, V. – Zemancová, T. 2022: Vrcholně a pozdně středověká keramika v Českých zemích. Výroba – regionalizace – metody – interpretace. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Čapek, L. – Slavíček, K. 2022: Petrografie keramiky. In: L. Čapek (ed.), Vrcholně a pozdně středověká keramiky v českých zemích. Výroba – regionalizace – interpretace. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 424–429.

Čapek, L. – Těsnohlídková, K. 2020: Zásady tvorby deskripčních systémů středověké keramiky a jejich databázové aplikace. Památkový postup [online]. Plzeň, Brno. Available at: https://drive.google.com/file/d/1-OO1TA-bkxIWNVp9w1Zw_7tqNiuM93CJ/view?usp=sharing [accessed 2022-08-09].

Cháb, J. – Breitr, K. – Fatka, O. – Hladil, J. – Kalvoda, J. – Šimůnek, Z. – Štorch, P. – Vašíček, Z. – Zajíc, J. – Zapletal J. 2008: Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. Praha: Vydavatelství ČGS.

Czech geological survey, 2023: Geologická mapa 1 : 50 000. In: Geovědní mapy 1 : 50 000 [online]. Prague: Czech geological service. Available at: https://mapy.geology.cz/geocr50/ [accessed 2023-12-19].

Duffek, P. – Těsnohlídková. K. – Kuchař, A. – Jurnečková, L. – Běhoun, P. 2022: Středověká hrnčířská pec v Černovicích (okr. Pelhřimov). Available at: https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=1196 [accessed 25-3-2024].

Franke, W. 1989: Tectonostratigraphic units in the Variscan Belt of Central Europe. Geological Society of America Special Papers 230, 67–90. DOI: https://doi.org/10.1130/SPE230-p67

Geisler, M. 2004: Žďár nad Sázavou, sídliště Klafar II 2004 – akce č. 70/04. Field report. Ústav archeologické a památkové péče Brno.

Geisler, M. 2005: Žďár nad Sázavou. Sídliště Klafar II 2005 – akce č. 50/05. Field report. Ústav archeologické a památkové péče Brno.

Geisler, M. 2006: Žďár nad Sázavou 2006, sídliště Klafar II, akce č. 66/06. Field report. Ústav archeologické a památkové péče Brno.

Geisler, M. – Malý, K. 2005: Výsledek výzkumné sezóny 2004 a doklady železářské produkce ze středověkého městečka ve Žďáru nad Sázavou. Archeologia Technica 17, 117–110.

Goš, V. 1973: Slovanská osada v Mohelnici. Archeologické rozhledy 25, 371–380.

Goš, V. 1982: Hrnčířské pece severní Moravy. In: J. Merta – V. Herka (eds.), Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Sborník ze semináře 1979. Brno: Technické muzeum, 25–32.

Goš, V. 1983: Středověké hrnčířství v Lošticích (Pět let archeologických výzkumů města). Archaeologia historica 8, 197–209.

Gregerová, M. – Procházka, R. 2007: Exkurz: K současnému stavu petrografického výzkumu brněnské keramiky 12.–13. století ve vztahu k distribuci surovin. Přehled výzkumů 48, 271–299.

Heiri, O. – Lotter, A. F. – Lemcke, G. 2001: Loss on ignition as a method for estimating organic and carbonate content in sediments: reproducibility and comparability of results. Journal of Paleolimnology 25, 101–110. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1008119611481

Hołubowicz, W. 1950: Garncarstwo wiejskie zachodnich terenów Bialorusi. Toruń: Nakładem Towarzystwa Naukowego.

Hołubowicz, W. 1965: Garncarstwo wczesnośredniowieczne Słowian. Acta Universitatis Wratislaviensis 31, Studia archeologiczne 1. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Husson, F. – Josse, J. – Pagès, J. 2010: Principal component methods – hierarchical clustering – partitional clustering: why would we need to choose for visualizing data? Technical report [online]. Available at: http://factominer.free.fr/more/HCPC_husson_josse.pdf [accessed 2024-03-27].

Kochan, Š. – Těsnohlídek, J. – Těsnohlídková, K. – Duffek, P. 2021: Hrnčířská pec U skály a další archeologické výzkumy Staré Jihlavy. Archeologické výzkumy na Vysočině 9, 118–127.

Košťál, M. – Slavíček. K. 2023: SUPPLEMENTARY MATERIALS: The Medieval Pottery Kiln from the Latter Half of the 13th Century in Žďár nad Sázavou Staré mesto, Archeologické rozhledy, 75(4). Zenodo [online]. Available at: https://zenodo.org/records/10137471 [accessed 2024-03-27].

Kovář, M. 2006: Předběžná zpráva o nálezu pozůstatků tří kamenických dílen. In: J. John – M. Kovář (eds.), Opracování kamene. Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity, 65–72.

Lê, S. – Josse, J. – Husson, F. 2008: FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. Journal of Statistical Software 25, 1–18. DOI: https://doi.org/10.18637/jss.v025.i01

Ludvikovský, J. – Zemek, M. – Pohanka, J. – Mertlík, R. 1964: Cronica domus Sarensis. Brno: Krajské nakladatelství.

Malý, K. – Gonda, R. 2017: Žďársko. In: R. Gonda – M. Kovář– K. Malý – J. Říhošek – O. Skružná – J. Válek (eds.), Po stopách žďárského mramoru. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 31–56.

Měchurová, Z. 1991: Předběžné výsledky výzkumu na Kapucínském náměstí 5 a 8 v Brně. Archaeologia historica 16, 145–168.

Mísař, Z. – Dudek, A. – Havlena, V. – Weiss, J. 1983: Geologie ČSSR I – Český masiv. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Nekuda, V. 2000: Mstěnice. Zaniklá středověká ves 1. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

Procházka, R. 2015: Mittelalterliche Töpferöfen in Mähren. In: L. Grunwald (ed.), Der Töpfern auf der Spur – Orte der Keramikherstellung im Licht der neuesten Forschung. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 215–224.

Procházka, R. – Peška, M. 2007: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12. – 13./14. Století. Přehled výzkumů 48, 143–232.

Quinn, P. S. 2013: Ceramic Petrography: The Interpretation of Archaeological Pottery & Related Artefacts in Thin Section. Oxford: Archaeopress. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv1jk0jf4

Richter, M. 1974: Archeologický výzkum a otázky nejstarší sídlištní topografie Žďáru nad Sázavou. In: A. Bartušek et al. (eds.), Dějiny Žďáru nad Sázavou III. Brno – Žďár nad Sázavou: Muzejní spolek v Brně, 231–240.

Richter, M. 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera. Praha: Academia.

Richter, M. – Krajíc, R. 2001: Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města. 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962–1968. Praha – Tábor – Sezimovo Ústí: Archeologický ústav AV ČR etc.

Roux, V. 2019: Ceramic and Society. A Technological Approach to Archaeological Assemblages. Cham: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-03973-8

Saldaña, M. 2015: An Integrated Approach to the Procedural Modeling of Ancient Cities and Buildings. Digital Scholarship in the Humanities 30, i148–i163. DOI: https://doi.org/10.1093/llc/fqv013

Sauer, R. – Waksman, Y. 2005: Laboratory investigations of selected medieval sherds from the Artemision in Ephesus. In: F. Krinzinger (ed.), Spätantike und mittelalterliche Keramik aus Ephesos. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 51–66.

Těsnohlídková, K. 2021: Technologie vrcholně a pozdně středověké keramiky. Hrnčířská produkce Českomoravské vrchoviny 13. a 1. poloviny 14. století. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Unpublished PhD thesis.

Těsnohlídková, K. 2022: Analysis of pottery from Žďár nad Sázavou – Staré město with a focus on the technology of the assemblage. Přehled výzkumů 63, 61–109. DOI: https://doi.org/10.47382/pv0632-01

Thér, R. – Wilczek, J. 2022: Identifying the contribution of rotational movement in pottery forming based on statistical surface analysis. Archaeological and Anthropological Sciences 14, 98. DOI: https://doi.org/10.1007/s12520-022-01561-y

Varadzin, L. 2010: Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6.–13. století v archeologických pramenech. Archeologické rozhledy 67, 17–71.

Vrána, S. – Blümel, P. – Petrakakis, K. 1995: Metamorphic evolution (Moldanubian region: Moldanubian zone, ch. VII.CA). In: R. D. Dallmeyer – W. Franke – K. Weber (eds.), Pre-Permian Geology of Central and Eastern Europe. Berlin – Heidelberg: Springer, 403–410. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-77518-5_45

Vyšohlíd, M. 2015: Hrnčířské předměstí v Berouně: první etapa archeologického výzkumu na parcele ppč. 296. Archeologie ve středních Čechách 19, 411–430.

Wallis, N. J. – Cordell, A. S. – Newsom, L. A. 2011: Using hearths for temper: petrographic analysis of Middle Woodland charcoal-tempered pottery in Northeast Florida. Journal of Archaeological Science 38, 2914–2924. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2011.05.024

Zatloukal, R. 1998: Středověké hrnčířské pece z Jihlavy a okolí. Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských 11, 27–44.

Zatloukal, R. 1999a: Zpráva o archeologickém výzkumu ve Žďáře nad Sázavou v letech 1996–1999. Mediaevalia archaeologica 1, 193–207.

Zatloukal, R. 1999b: Archeologické doklady hrnčířství ve 13. až první polovině 16. století na Moravě a ve Slezsku. Archeologia technica 11, 60–74.

Zatloukal, R. 2000: Fórum cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou a jeho postavení v rámci podobných tržních útvarů 13. věku i osídlení regionu. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Unpublished MA thesis.

Zimola, D. 2021: Vrcholně středověká keramika objevená spolu s hrnčířskou pecí v Kostelci u Jihlavy. Archeologické výzkumy na Vysočině 9, 102–117.

Downloads

Published

19-05-2024

How to Cite

Slavíček, K., Těsnohlídková, K., Košťál, M., Václavíková, D., & Trnová, K. (2024). A Pottery kiln from the second half of the 13th century in Žďár nad Sázavou – Staré Město (Czech Republic): Technological analysis of its batch. Archeologické Rozhledy, 75(4), 403–438. https://doi.org/10.35686/AR.2023.28

Issue

Section

Research Article