Obituary of Petr Charvát (12. 1. 1949 – 17. 9. 2023)

Authors

  • Jan Klápště Institute of Archaeology of the CAS, Prague, Letenská 4, CZ-118 00 Praha 1, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.35686/AR.2023.22

Downloads

Download data is not yet available.

References

Benková, M. – Charvát, P. – Matoušek, V. 1995: Zástavba města Berouna ve 13. století. Archaeologia historica 20, 157–176.

Břicháček, P. – Charvát, P. – Matoušek, V. 1983: Zpráva o záchranném výzkumu v Berouně 1979–1980. Archeologické rozhledy 35, 377–386.

Charvát, P. 1976: The toggle pins and their diffusion throughout the Old World during the Early Bronze Age. Památky archeologické 67, 341–358.

Charvát, P. 1979: Slovanské osídlení Vraclavska do poloviny 13. století. Praha: Univerzita Karlova. Nepublikovaná kandidátská disertační práce.

Charvát, P. 1980: Hrutov. Včerejšek a dnešek jednoho problému. Folia historica bohemica 2, 39–76.

Charvát, P. 1981: The pottery: the mastaba of Ptahshepses. Praha: Univerzita Karlova.

Charvát, P. 1989: Náčelnictví či raný stát?. Památky archeologické 80, 207–222.

Charvát, P. 1990a: Plus ultra: kolonizace a její mechanismy v předindustriální společnosti. Památky archeologické 81, 458–465.

Charvát, P. 1990b: Pallium sibi nullatenus deponatur: Textilní výroba v raně středověkých Čechách. Archaeologia historica 15, 69–86.

Charvát, P. 1993: Ancient Mesopotamia: Humankind´s long journey into civilization. Praha: Oriental Institute.

Charvát, P. 1997: Hrady v podlesí: středověké Vraclavsko do roku 1300. In: M. Skřivánek (ed.), Pomezí Čech a Moravy 1. Sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy. Litomyšl: SOA Svitavy se sídlem v Litomyšli, 7–41.

Charvát, P. 1998a: On people, signs and states. Spot lights on Sumerian society, c. 3500–2500 B. C. Praha: Orientální ústav.

Charvát, P. 1998b: Dálkový obchod v raně středověké Evropě (7.–10. století). Brno: Masarykova univerzita.

Charvát, P. 2002a: Mesopotamia before history. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203164815

Charvát, P. 2002b: Průvodce všedním životem ve starověku. Praha: SPL-Práce, Úvaly: Albra.

Charvát, P. 2004a: Boleslav II. Sjednotitel českého státu. Praha: Vyšehrad.

Charvát, P. 2004b: „Better it is to go wide – go wide!“ Hranice a její překračování ve středověkých Čechách – a nejen tam. Archaeologia historica 29, 129–140.

Charvát, P. 2005: The iconography of the pristine statehood: Painted pottery and seal impressions from Susa, southwestern Iran. Praha: Karolinum.

Charvát, P. 2007: Zrod českého státu 568–1055. Praha: Vyšehrad.

Charvát, P. 2010a: Slyšte volání muezzinovo. České země a arabský svět ve starším středověku (do roku 1300). Plzeň: Západočeská univerzita.

Charvát, P. 2010b: The emergence of the Bohemian State. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450–1450 13. Leiden: Brill.

Charvát, P. 2011: Václav, kníže Čechů. Praha: Vyšehrad.

Charvát, P. 2013: The birth of the state: Ancient Egypt, Mesopotamia, India and China. Praha: Karolinum.

Charvát, P. 2015: Archeologie na Blízkém východě: první dvě století. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Charvát, P. 2017: Signs from silence. Ur of the first Sumerians. Praha: Karolinum. DOI: https://doi.org/10.2307/jj.5425970

Charvát, P. 2022: Příběhy dávného času: Staré pověsti české dnes. Praha: Vyšehrad.

Charvát, P. – Smetánka, Z. 1982: Montaillou – možnosti poznání života středověké vesnice. Československý časopis historický 30, 219–235.

Charvát, P. – Prosecký, J. (eds.) 1996: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism meet in East-Central Europe, c. 800–1300 A.D. Proceedings of the International colloquy 25–29 April 1994. Praha: Orientální ústav AV ČR.

Charvátová, K. – Valentová, J. – Charvát, P. 1985: Sídliště 13. století mezi Malínem a Novými Dvory, o. Kutná Hora. Památky archeologické 76, 101–167.

Le Roy Ladurie, E. 1975: Montaillou, village occitan de 1294 à 1324. Paris: Gallimard.

Published

02-02-2024

How to Cite

Klápště, J. (2024). Obituary of Petr Charvát (12. 1. 1949 – 17. 9. 2023). Archeologické Rozhledy, 75(3), 317–319. https://doi.org/10.35686/AR.2023.22

Issue

Section

News