Zavyalov, Vladimir, and Nataliya Terekhova. 2019. “Meteoritic Iron Artefacts Redux”. Archeologické Rozhledy 71 (2):155-67. https://doi.org/10.35686/AR.2019.8.