Zavyalov, V., & Terekhova, N. (2019). Meteoritic iron artefacts redux. Archeologické Rozhledy, 71(2), 155–167. https://doi.org/10.35686/AR.2019.8