(1)
Zavyalov, V.; Terekhova, N. Meteoritic Iron Artefacts Redux. Arch Rozhledy 2019, 71, 155-167.