(1)
Vondrovsk√Ĺ, V. Editorial. Arch Rozhledy 2023, 75, 3-6.